Hamnordning och regler

Hamnregler Överby Båtklubb

Beslutade av styrelsen 2013-05-24

§ 1. För den gemensamma trevnaden skall varje medlem bidra till att god ordning upprätthålls och att föreskrivna hamnregler följs.

§ 2. Hamnkapten fördelar båtplatser inför varje säsong. Båtplats kan, i mån av tillgång, löpande tilldelas av hamnkapten.

§ 3. Klubbmedlem har förtur och bereds båtplats om ledig båtplats finns. I mån av tillgång upplåts lediga platser till medlemmars familjemedlemmar. Avgifter för båtplats och medlemskap bestäms av föreningens årsmöte.

§ 4. Medlem skall senast den 15 april till styrelsen eller hamnkapten meddela om han önskar avstå från båtplats eller om båttyp blir förändrad inför kommande säsong. Om sådant meddelande inte har inkommit är medlem skyldig att betala kommande säsongs båtplatsavgift i enlighet med föregående säsongs båttyp. Om båttyp ändrats sker efterdebitering.

§ 5. Om medlemmars vänner eller bekanta på besök utnyttjar båtplats utan avgift skall detta meddelas hamnkapten. Meddelande om vem båtägaren besöker skall lämnas väl synligt på båten.

§ 6. Medlem som innehar båtplats och önskar frånträda densamma anmäler detta till hamnkapten. Ingen medlem får utan styrelsens eller hamnkaptenens medgivande upplåta sin båtplats.

§ 7. Medlem som under två på varandra följande sommarsäsonger inte utnyttjat sin båtplats överförs till passivt medlemskap och förlorar sin bryggplats. När medlemmen åter behöver en båtplats gäller §3 i hamnordningen.

§ 8. Båtägare är skyldig att väl förtöja sin båt samt att omedelbart rätta sig efter hamnkaptens instruktion vad gäller båtens förtöjning. Tillräckligt antal fendrar skall läggas ut på bägge sidor av båten och på rätt sätt och höjd för att undvika skador på angränsande båtar. All skada som uppstår genom bristande förtöjning eller oförsiktig manövrering inom hamnen ersätts av respektive båtägare. Eventuella skador som uppmärksammas eller misstänks ha uppkommit skall genast meddelas hamnkapten. Efter sommarsäsongens slut (dock senast 30 oktober) skall båtägare avlägsna allt eget förtöjningsmaterial.

OBS! På Timbo-bryggans utsida bör båtar förtöjas med stäven utåt.

§ 9. Vinteruppläggning av båtar på föreningens bryggor eller på angränsande landområde är inte tillåtet.

§ 10. Att på föreningens bryggor cykla, köra moped eller motorcykel eller annat motordrivet fordon är förbjudet. Överträds detta varnas medlemmen en gång och vid ytterligare överträdelse meddelas styrelsen som tar ställning till uteslutning ur föreningen. Handkärra, rollator eller rullstol är tillåtet.

§ 11. Allt fiske från föreningens bryggor är förbjudet på grund av risken för att krokar etc. fastnar i och orsakar skador på sprayhood eller båtkapell.

§ 12. Varje båtägare är skyldig att hålla sin båt försäkrad eller på annat sätt ansvara för skador som kan uppstå till följd av bristande förtöjning o dyl.

§ 13. Överby Båtklubb tar inte ansvar för skador som kan uppkomma i samband med medlemmars användande av föreningens anläggningar.

§ 14. I hamnen gäller maxfart 4 knop.

§ 15. Arbetspliktssystemet fungerar så att varje medlem betalar in 200:- varje år och får sedan tillbaka avgiften om man deltar i arbete i hamnen. Deltar man både höst och vår får man 400:- i återbäring. Hamnkapten avgör vid varje enskilt tillfälle storleken på arbetstyrkan.
Arbetspliktspengarna används också till att betala för oljning av bryggorna, byten av bomflottörer etc. Det är rätt mycket som kontinuerligt behöver göras för att hålla hamnanläggningen i ett funktionsdugligt skick. Arbetspliktspengarna bidrar till detta och används för arbeten under hela året, inte bara vår och höst.