ÖBK Miljöpolicy

Miljöpolicy för Överby Båtklubb

Överby Båtklubb (ÖBK) skall genom engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos medlemmar, allmänhet och myndigheter.

ÖBK:s  inställning är:

-att med en helhetssyn och ständig förbättring eftersträva lägsta möjliga  påverkan på miljön.

-att följa tillämplig miljölagstiftning och övriga lagar, förordningar och föreskrifter som vi som förening berörs av.

-att på förhand analysera miljöpåverkan  av nya verksamheter.

-att informera och stimulera ÖBK:s medlemmar till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.

-att svara med öppenhet om vårt miljöarbete och vår påverkan på miljön.

Miljömål:

Målen i ÖBK:s miljöarbete grundar sig på de miljömål som Havsoch Vattenmyndigheten ställt upp. De av dessa mål som främst berör ÖBK:s verksamhet  är:

-Giftfri miljö

-Levande sjöar och  vattendrag

-Hav i balans och levande kust och skärgård.

Också de övriga av Havs- och Vattenmyndighetens miljömål kan påverka våra aktiviteter och skall naturligtvis också beaktas.

Miljömålen är i allmänhet enkla och vardagliga handlingar som lätt kan uppnås. T ex genom att minska på avfallet och sortera det som blir  kvar till återvinning. Att undvika att använda kemiska produkter som kan skada  vår miljö samt  undvika och förhindra utsläpp i naturen.

Avfall och sopor

Varje medlem ansvarar för sitt eget avfall. ÖBK har ingen möjlighet att ta hand om enskilda medlemmars avfall eller sopor.

Farligt avfall, dvs oljor, färgburkar, trasor, glykollösningar skall omhändertas av  respektive medlem och föras till någon av kommunens återvinningscentraler.

Hushållssopor skall omhändertas  av respektive medlem och slängas i medlemmens egen soptunna. Sopor får under inga omständigheter lämnas kvar på bryggorna  eller  på de landområden som ÖBK använder.

ÖBK har ingen  mottagning av toalettavfall. Toalettavfall skall omhändertas av varje enskild medlem enligt gällande lag som förbjuder tömning av toalettavfall i havet. Närmaste tömningsstationer finns i Stavsnäs och Runmarö.

Bottenfärg:

Sedan 1989 är det förbjudet att sälja bottenfärg som innehåller TBT (TriButylTenn) för fritidsbåtar och sedan 2008 gäller förbud för alla fartyg som angör en hamn inom EU, oavsett storlek eller trafik. Sedan 2008 är det således  förbjudet att applicera TBT-färg och sådan färg får heller inte alls förekomma på skroven. Det innebär att TBT-färg inte får förekomma inom ÖBK:s anläggningar. Båtar som har gammal färg där TBT kan förmodas förekomma skall  saneras innan sjösättning 2022.

ÖBK har ingen varvsanläggning varför båtbottenarbete sker på varje enskild medlems eget ansvar och med iakttagande av de lagar och regler som gäller och som  informeras om på Värmdö kommuns hemsida. Att observera  är att miljöfarligt arbete på den egna tomten måste ske på ett säkert och miljövänligt sätt men är ingenting som ÖBK kan övervaka eller ingripa i. Ansvaret för detta åvilar helt den enskilde.

ÖBK rekommenderar att båtar inom föreningen inte bottenmålas utan om möjligt tvättas med godkänd båtbottentvätt.

I de fall båten bottenmålas skall färgen vara av godkänd typ. Det är medlems  ansvar att vara upplyst om vilken färg som vid respektive  tidpunkt är godkänd. Det kan förutses att biocidfärg i framtiden kommer att förbjudas men ÖBK föregår inte en eventuell lagstiftning med förbud mot biocidfärger utan avvaktar i denna fråga.

Båttvätt:

Båtbotten målad med biocidfärg får inte tvättas inom föreningens hamnområde eller vid den gemensamma sjösättningsrampen vid Överby brygga. Båtar med miljögodkända färger får tvättas, men högsta möjliga aktsamhet måste iakttagas så att miljöfarliga ämnen inte sprids i naturen.

Tvätt av båtars överbyggnad bör ske med miljövänliga preparat, typ grönsåpa.

Kemikalier:

Färger och andra kemikalier som används och är i föreningens ägo skall stå i  speciella kärl som förhindrar utsläpp. Medlemmar får inte förvara egna kemikalier inom ÖBK:s områden och anläggningar.

Utsläpp  eller olycka:

Om ett utsläpp eller annan olycka skulle inträffa och en miljöbelastning är uppenbar, tex ett oljeutsläpp, skall Kustbevakningen (112) kontaktas. Kommunens , miljöavdelning skall också kontaktas vid en sådan incident.

ÖBK’s styrelse December 2021